ASDEP Personel Alımı ve İş İlanları 2019

ASDEP Personel Alımı ve İş İlanlarıASDEP İş İlanları & Personel Alımları;

ASDEP bünyesine dahil olmak için yapmanız gerekenleri öğrenebilir, mevcut personel alımlarına ilişkin ilanları aşağıda bulabilirsiniz. ASDEP tüm departmanları için personel alımları yapıyor. Açık pozisyonları ve başvuru aşamalarını yazının devamında görebilirsiniz.

Aileyi temel alan kurumsal düzenlemeler aile odaklı sorunlardaki artışla birlikte önem kazanmıştır.  Nitekim Batı Avrupa ülkelerinde ikinci dünya savaşından hemen sonra aile alanında hizmet veren kurumların ortaya çıktığı görülmektedir. Aile kurumuna pek çok atıfla birlikte Anayasamızın 41. maddesi “Ailenin Korunması” başlığı altında şu hükümleri getirmiştir; “Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Bu Madde ile aile alanında çalışacak bir kurumun oluşturulması gereğinin, en temel yasa olan Anayasamızda özellikle belirtildiği görülmektedir. 29 Aralık 1989 tarihinde 396 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, ilk kurumsal düzenleme olarak kuruluş gerekçesini Anayasanın söz konusu amir hükmünden almaktadır. Söz konusu kurum, 13.11.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5256 sayılı Teşkilat Kanunu ile Başbakanlığa bağlı bir Genel Müdürlük olarak yeniden yapılandırılmıştır. Genel Müdürlük olarak kamusal faaliyetini sürdüren Kurumumuz, 08.06.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Vizyon

“Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir Genel Müdürlük olmaktır.”

Misyon

“Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemektir.”

ASDEP İş Başvurusu

ASDEP iş başvurusu yapmak için izlemeniz gereken iki adım mevcut. İlki ASDEP bünyesine önceden hazırladığınız CV’nizi ileterek yapılır. İkinci yol ise aşağıda anlatacağımız internet üzerinden yapılan başvurulardır.

ASDEP dönemsel olarak yaptığı personel alımlarını ilan vererek duyurmaktadır. Bu ilanlarda hangi pozisyona personel alımı yaptığını, aranılan nitelikleri ve nasıl bir iş yaptığınızı tüm detaylarıyla görebilirsiniz.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin ?Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler? hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

7) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

8) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak.

ASDEP personel alımı yaparken istediği belgeler;

 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Noter Tasdikli Diploma
 • Sağlık raporu
 • KPSS sonuç belgesi
 • Mesleki yeterlilik belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Adres Beyanı
 • Askerlik Durum Beyanı (Erkekler için)
 • Adli sicil kaydı Beyanı
 • Kan grubu kartı
 • Aile yardımı bildirimi
 • Aile durumunu bildirir belge
 • Etik sözleşme
 • SGK sigorta nosu belgesi

Engelli, Eski Hükümlü veya Terör Mağduru İşçi alımı için gerekli belgeler ise;

 • Engelli, eski hükümlü veya terör mağduru belgesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Noter Tasdikli Diploma
 • Sağlık raporu
 • KPSS sonuç belgesi
 • Mesleki yeterlilik belgesi
 • 6 adet fotoğraf
 • Adres Beyanı
 • Askerlik Durum Beyanı (Erkekler için)
 • Adli sicil kaydı Beyanı
 • Kan grubu kartı
 • Aile yardımı bildirimi
 • Aile durumunu bildirir belge
 • Etik Sözleşme
 • SGK Sigorta nosu belgesi

MÜLAKAT USUL VE ESASLARI

 1. (  30  ) KPSS P3 puanın  % 30 u
 2. (  10  ) Adayın kılık ve kıyafeti. 10 Puan
 3. (  10  ) Adayın kendini tanıtması ve ifade etmesi. 10 Puan
 4. ( 5  )  Bakanlık Teşkilat Şemasına Göre,  İl Müdürlüğünün Yapısı ve Hizmetleri  Hakkında adayın bilgisi. 5 Puan
 5. (  5  ) Aday ASDEP projesini tanıyor mu? 5 Puan
 6. (  5  ) Aday neden  ASDEP Projesinde  çalışmak istiyor?  5 Puan
 7. (  5  )  Adayın ASDEP Projesine uygun başka tecrübesi  var mı? 5 Puan
 8. (  10  )  Adayın örnek bir olay üzerinde  yorumu.  Örnek. Ziyaret ettiğiniz bir ailede şöyle şöyle bir sorunla karşılaştınız. Bu durumda ne yapardınız?  10 Puan
 9. (  10 ) Adayın sınava girdiği ilde ikameti ve yerel dinamikler hakkında bilgi sahibi olması (Örnek doğu illerinde Kürtçe bilmesi, o yörede yaşaması vs) 10 Puan.
 10. (  10  ) Mesleki olarak kendini yetiştirmek içini katıldığı eğitimler, sahip olduğu sertifikalar. 10 Puan.

Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisinin Yükümlülükleri

 1. Ziyaret edilen kişi ve ailelere ASDEP hakkında bilgilendirmede bulunmak.
 2. Ziyaret öncesinde sorumluluk alanında yer alan kişi ve ailelere dair mevcut idari veri tabanlarında (Bütünleşik Sosyal Yardım veri tabanı vb.) yer alan bilgiler doğrultusunda vatandaşların sosyal ve ekonomik durumlarını incelemek ve değerlendirmek, görüşme sırasında inceleme ve gözlemlerde bulunmak, notları ve verileri işlemek.
 3. ASDEP kapsamında hazırlanan yazılımı etkin bir şekilde kullanmak ve bu yazılım aracılığıyla gerekli veri girişlerini yapmak.
 4. Aile ve aile bireylerinin ihtiyacına ilişkin durumunu incelemek ve ihtiyaç duyulan hizmet veya destek ile ilgili gerekli yönlendirme ve rehberliktebulunmak, gerektiği takdirde söz konusu desteğe erişimini kolaylaştırmak için bizzat yardımcı olmak veya aracılık etmek.
 5. Bakanlık ve kamunun diğer hizmetlerine ihtiyacı olan kişi ve aileleri, sorunlarının çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere ve STK’lara yönlendirmek.
 6. Sorumluluk alanındaki muhtar, öğretmen, din görevlisi, sağlık görevlisi, komşu, aile büyüğü, yörenin ileri geleni vb. kişilerle ve ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat içinde bulunmak, kendisine iletilen bilgileri değerlendirmek ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmak.
 7.  Çağrı merkezleri, başvurular, yazışmalar veya çeşitli bildirimler aracılığıyla kendisine ulaşan bilgileri değerlendirmek ve bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapmak.
 8.  Müdahalesi zorunlu durumlar (konusu suç teşkil eden vb.) dışında, ASDEP sürecinin başlatılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve devam ettirilmesini öncelikle “ailenin veya kişinin talebi ile” gerçekleştirmek, gerektiğinde görüşmeler yoluyla bu talebin oluşmasına katkı vermek, ASDEP sürecinde, aile tarafından destek ve yönlendirme talebinde bulunulan konularla ilgili olarak, sorunların, ailede herhangi bir huzursuzluğa, rahatsızlığa ya da karışıklığa sebebiyet verilmeden çözümü yönünde çalışmalar yapmak. Ailenin rehberlik ve destek talep etmemesi durumunda sadece durum tespiti yapmak.
 9.  Ziyaret edilen aile ve kişilere ait kişisel bilgilerin mahremiyetini ve güvenliğini, görevi sona ermiş olsa bile sağlamak.
 10. Bakanlık hizmetlerinden faydalanan aile ve kişileri izlemek, ihtiyaç halinde tedbirlerin alınmasına katkı sağlamak.
 11. Sosyal yardım ve/veya sosyal hizmetlere ilişkin mevcut veri tabanlarında kayıtlı olmayan herhangi bir kişi veya aile ile ilgili olarak gerekmesi halinde, ASDEP sürecinin başlatılmasını ve acil durumlarda öncelikle gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak, müteakiben ASDEP sürecine ilişkin sisteme giriş işlemini gerçekleştirmek.
 12. Yapılan yönlendirme ve rehberliğe ilişkin tüm süreci takip etmek, sürece ilişkin veri girişlerini sağlamak üzere paydaş kurumlardan gerekli bilgileri temin etmek ve söz konusu süreçlere ilişkin tüm veri girişlerini gerçekleştirmek.
 13. Gerçekleştirilen yönlendirmelere ilişkin destek süreçlerinin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde başlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak, süreçleri hızlandırmak.
 14. Desteğe ihtiyacı olan kişi ve aileleri periyodik olarak (en az 12 ayda bir) ziyaret etmek, gerekli değerlendirmeleri, veri girişi ve raporlamaları düzenli olarak yapmak.
 15. Sorumluluk alanındaki, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile STK’ları hizmetlerin işleyişi ve etkinliği yönünden izlemek, gerektiğinde tespitlerini İl Müdürlüğüne iletmek.
 16. Bakanlık veya İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak, mevzuatta tanımlanan ve mesleki formasyonuna uygun raporlama ve çalışmaları yapmak.

ASDEP İş Başvuru Formu

ASDEP iş başvuru formunu yayınlamışsa bunu bilgisayarınıza indirebilir ve yazdırabilirsiniz. Eğer başvurunuzu doğrudan ASDEP üzerinden yapmayacaksanız başvuru formuna ihtiyacınız yok. Aşağıdaki bağlantı üzerinden online iş başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.

Online İş Başvurusu Linki; Resmi Başvuru Linki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir