Tübitak Personel Alımı Yapıyor

KURUMSAL GELİŞİM BAŞKAN YARDIMCILIĞI

İlan No: TBTK.MAM.BYKG.2020-1
1- Referans Kodu: TBTK. MAM.BYKG.2020-1.01
Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilgi Hizmetleri ve Sistem Yönetimi Müdürlüğü görevleri kapsamında yürütülen; sunucu ve sistemlerin, ağ ve güvenlik cihazlarının yönetimi, ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sunucu ve sistem altyapısına, ağ ve güvenlik bileşenlerine yeni cihaz ve sistemler ekleme, bunların kurulum ve yönetimlerini yapma, sunucu, sistem ve ağ altyapılarında olabilecek çeşitli ihtiyaçlar için çözümleri üretme çalışmalarında görevlendirmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Sistem ve ağ yöneticiliği konularında en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
1.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
• Windows Server, Linux işletim sistemleri ve bileşenleri yükleme, yapılandırma ve yönetimini yapmış/yapıyor  olmak.
• Active Directory yapılandırma ve yönetimini yapmış/yapıyor olmak.
• Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
• Ağ protokolleri ve ağ cihazları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların yapılandırma ve yönetimini yapmış/yapıyor olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya muaf olmak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) TBTK.MAM.BYKG.2019-3 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak.
f) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

i) Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük
Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.) Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitimöğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not
ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

 

Sınav Türü

KPDS ÜDS YDS

YÖKDİL

 

TOEFL IBT

 

TOEFL CBT

 

TOEFL PBT

 

FCE

 

CAE

 

CPE

 

 

 

Sınav Puanı 1*

 

60

 

55

 

157

 

480

 

C

 

C

 

C

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen (Üniversiteden alınmış, onaylı belge) adaylardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.
 

Sınav Puanı 2**

 

65

 

61

 

173

 

500

 

B

 

C

 

C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.

 ** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla, alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.

KPDS                    : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS                       : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS                       : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

YÖKDİL                 : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

TOEFL IBT            : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test TOEFL CBT                               : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test TOEFL PBT                        : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test FCE    : First Certificate in English

CAE                       : Certificate in Advanced English

CPE                       : Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

 1. İlana başvuruda bulunmak için “www.mam.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul
 2. Başvuruların en geç 05/06/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması
 3. Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 5. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
 6. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
 • Lisans Diploma   /   Çıkış    Belgesi    –ve   varsa   üstü–    (Eğitimlerini    yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
 • YÖK Mezun Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan İnternet çıktısı),
 • Lisans –ve varsa üstü– Transkript Belgesi,
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
 • Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili kurum tarafından onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan),
 • Güncel Öz Geçmiş (Öz geçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması ),
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir

Not:     Süreçle     ilgili      tüm     gelişme     ve     duyurular,     Kurumumuz     web     sayfasında (www.mam.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres              : TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta                        : mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon              0262 677 21 72

0262 677 21 74

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir